Thermian tietosuojaseloste

 

Soveltamisala ja tarkoitus

Thermia Lämpöpumput on thermia.fi -verkkosivustolla ja tietokannoissa, kuten Thermia Online ja Partnerlogin, käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tämä tietosuojaseloste soveltuu Thermian suorittamaan, ulkoisia toimijoita koskevien henkilötietojen käsittelyyn. Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi tästä dokumentista, löydät yhteystietomme ”Ota yhteyttä” -otsikon alta.

 

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on antaa yhteistyökumppaneillemme sekä nykyisille, entisille ja tuleville Thermian tuotteiden käyttäjille (jäljempänä ”asiakkaat” tai ”sinä”) yleinen käsitys siitä:

 • mitä henkilötietoja keräämme;
 • milloin ja miksi keräämme henkilötietoja;
 • miten käsittelemme henkilötietoja.

 

Henkilötiedot, joita keräämme:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • kiinteistötunnus
 • asennusosoite, jos eri kuin postiosoite

 

Tietojen kerääminen (milloin ja miksi keräämme henkilötietoja)

Voit luovuttaa meille sinua tai Thermia-tuotettasi, kuten lämpöpumppua, koskevia tietoja ottaessasi yhteyttä Thermiaan Thermian verkkosivujen kautta tai soittamalla Thermian vaihteeseen. Lisäksi voimme saada tällaisia tietoja jälleenmyyjiltämme, vakuutusyhtiöiltä tai muilta kolmansilta osapuolilta. Tällaiset tiedot (”asiakkaan toimittamat henkilötiedot”) voivat sisältää:

 • Yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kiinteistötunnus, asennusosoite jne.)
 • Väestötieteellisiä tietoja (taloudessa asuvien henkilöiden määrä jne.)
 • Tuotetta koskevia tietoja (sarjanumero, malli, ostopäivä, asennuspäivä, huoltohistoria, lämmönlähde, lämmitysjärjestelmä, kylmäaineen tyyppi, jne.)
 • Toimintasi perusteella syntyviä paikkatietoja (navigoinnin apu, hakulauseet ja sijainnin jakaminen esimerkiksi ilmastoon sopivan lämpöpumpun valitsemiseksi)
 • Tietoja ostoksestasi sekä tuotteidemme ja palveluidemme käytöstä (asiakasmieltymykset ja -asetukset, ostohistoria, Thermia Online, jne.)

 

Osa Thermian tuotteista voi automaattisesti kerätä tuotetta ja sen ympäristöä koskevia teknisiä tietoja, jotka eivät suoraan liity sinuun henkilönä. Tällaiset tiedot (”tuotetiedot”) ovat tavallisesti sidoksissa tuotteen sarjanumeroon ja voivat tämän vuoksi olla epäsuorasti jäljitettävissä sinua koskeviksi. Tuotetietoihin voi sisältyä:

 • Asennusyritys (jälleenmyyjä)
 • Asennuspäivä, asennusosoite ja kiinteistötunnus
 • Tuotetta koskevat tekniset tiedot (kylmäaineen tyyppi jne.)
 • Järjestelmän toiminnan tila (lämmitysjärjestelmä – patterit, lattialämmitys, konvektori jne.)
 • Tiedot tuotteen käytöstä (käyttöajat, lämmönlähde – maalämpö, ilmalämpö jne.)
 • Tiedot ympäristöstä (asennuspaikan lämpötila, kuvat tuotteesta jne.)

 

Emme käsittele arkaluonteisia henkilötietoja muuten kuin laissa säädetyillä perusteilla. Mikäli Thermia tallentaa henkilötunnuksen, katsotaan tällainen tieto arkaluonteiseksi.

 

Tuotetietojen kerääminen ja käsittely voi olla tarpeen:

 • teknisten asiantuntijoiden suorittamien diagnoosien toteuttamiseksi ja tuotteissa havaittujen virheiden korjaamiseksi tuotteiden huollon ja ylläpidon kautta
 • Thermian tuotteiden kehittämiseksi, esimerkiksi tuotteiden laadun ja turvallisuustoimintojen parantaminen
 • Thermian tuotetakuun käsittelyä varten
 • lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi

 

Kerätessämme ja käyttäessämme tuotetietoja Thermian lukuun edellä mainittuihin tarkoituksiin tai vastaavaa laillista tarkoitusta varten, emme tavallisesti pyydä suostumustasi, ellei tätä katsota yksittäistapauksessa tarpeelliseksi tai ellei soveltuva lainsäädäntö tätä edellytä henkilötietojen käsittelyn perustuessa sopimukseen tai muuhun lainmukaiseen perusteeseen.

 

Etujen tasapainotus

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan, jos se on tarpeen laillista tarkoitusta varten ja takuuvelvoitteidemme tai muiden lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi. Henkilötietojesi käsittelyllä on tärkeä merkitys tuotteidemme ja palveluidemme korkean laadun varmistamisessa.

 

Tietojen minimointi ja oikeellisuus

Thermia pyrkii käsittelemään ainoastaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat riittäviä, olennaisia ja rajoitettu siihen, mikä on tarpeellista suhteessa siihen tarkoitukseen, jota varten henkilötiedot on kerätty.

 

Rekisteriote

Thermia antaa pyynnöstä lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä. Lisätietoja yhteydenotosta Thermiaan löydät ”Ota yhteyttä” -otsikon alta.

 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen

Noudattamiemme toimintatapojen mukaisesti soveltuvaan lainsäädäntöön, sääntelyyn ja määräyksiin perustuvien vaatimusten, mukaan lukien yksityisyyden- ja tietosuoja,  on täytyttävä kaikissa maissa, joissa toimimme. Pyrimme jatkuvasti päivittämään tätä tietosuojaselostetta varmistaaksemme, että se täyttää oikeudelliset vaatimukset.

 

Thermian jälleenmyyjät

Thermia määrittelee jälleenmyyjien ja muiden yhteistyökumppaniensa kanssa tekemissään sopimuksissa selkeät säännöt tietosuojavaatimusten täyttämiseksi. Huomaathan kuitenkin, että Thermia ja Thermian jälleenmyyjät ovat oikeudellisesti erillisiä tahoja, eikä Thermia lähtökohtaisesti ole vastuussa, jos tällaiset tahot eivät toimi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten jälleenmyyjämme käyttävät henkilötietojasi, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä suoraan siihen jälleenmyyjään, jolta olet tuotteen ostanut.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Thermian keräämiä, sinua ja tuotetta koskevia henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen sinulle, mukaan lukien sen tarkistaminen, oletko oikeutettu tiettyihin ostoihin ja palveluihin sekä paremman palvelun ja asiakaskokemusten tarjoaminen
 • Tuotteita ja palveluita koskevien päivitysten tai muutosten ilmoittaminen sinulle, mukaan lukien, mutta tähän rajoittumatta, muutokset Thermian ehdoissa, vaatimuksissa ja käytännöissä
 • Uusista tuotteista, palveluista ja tarjouksista tiedottaminen
 • Tuotteisiin liittyvän tuen ja palveluiden tarjoaminen (takuuhuolto, takaisinkutsu jne.)
 • Tuotekehitystarkoitukset, esimerkiksi tuotteiden suorituskyvyn, laadun ja turvallisuuden parantaminen
 • Asiakasviestinnän ja tarjousten arviointi ja parantaminen
 • Lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttäminen

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa tai muulla tavalla sinulle ilmoitetun tarkoituksen toteuttamiseksi.

 

Henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), jotka annetaan Thermia-tuotteen oston yhteydessä, säilytetään niin kauan kuin Thermia on velvollinen täyttämään takuuvelvoitteensa. Useimmissa järjestelmissä henkilötiedot poistetaan vuoden kuluttua, mutta voimassaolevat asennukset, reklamaatiot ja takuuasiat poistetaan 11 vuoden kuluttua. Jos olet pyytänyt tietojen poistamista, voimme silti säilyttää tietyt henkilötiedot, joita vaaditaan oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi sekä liittyen puolustukseen oikeudellisissa riidoissa.  Mikäli emme ole saaneet suostumustasi henkilötietojen käsittelyyn, säilytämme tiedot vain lainsäädännön salliman ajan.

 

Oikeus saada tietoa ja vaatia tietojen oikaisua

Jokaisella on oikeus kerran vuodessa saada maksutta tieto siitä, mitä henkilötietoja Thermia hänestä käsittelee, tekemällä tätä koskeva kirjallinen pyyntö. Mikäli henkilötietoja käsitellään, on asianomaiselle henkilölle tämän esittämän pyynnön johdosta annettava tieto käsiteltävistä henkilötiedoista, näiden tietojen lähteestä, käsittelyn tarkoituksista sekä siitä kenelle tietoja luovutetaan.

Henkilötietojen käsittelyä koskeva pyyntö on tehtävä kirjallisesti, joko kirjeitse tai sähköpostitse, ja pyynnön tulee olla sen henkilön allekirjoittama, joka pyytää selvitystä henkilötiedoistaan. Thermia lähettää vastauksen Thermian tietoihin tallennettuun postiosoitteeseen, ellei toista postiosoitetta ei ole ilmoitettu. Voit lähettää kirjallisen pyynnön alla olevaan osoitteeseen:

Thermia Lämpöpumput

Spektri Business Park – Trio

Metsänneidonkuja 8

02130 Espoo

tai

info@thermia.fi

 

Voit ottaa yhteyttä edellä mainittuun osoitteeseen myös, jos haluat

 • saada pääsyn henkilötietoihisi,
 • pyytää virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon korjaamista,
 • pyytää henkilötietojen poistamista,
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista,
 • vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin,
 • siirtää henkilötietoja (tietojen siirrettävyys) tai
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä reksiterinpitäjän toimesta.

 

Salassapito

Thermia pyrkii toteuttamaan tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet suojellakseen henkilötietojasi vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoutumiselta sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä ja muutoksilta, luvattomalta luovuttamiselta tai pääsyltä ja kaikelta muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Pyrimme myös varmistamaan, että yksityisyyden suojan taso sekä henkilötietojesi suojaamiseksi toteutetut toimet ovat riittävät suhteessa riskeihin, jotka aiheutuvat henkilötietojesi ominaisuuksista ja käsittelystä.

 

Henkilötietojen luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille

Thermia voi jakaa henkilötietojasi:

 • Thermian jälleenmyyjille, jotta jälleenmyyjät voivat lähettää tuote- ja palvelutarjouksia sekä muita ilmoituksia sinulle ja varmistaa mahdollisuuden huoltoon valtuutetulta jälleenmyyjältä siinä tapauksessa, että asennusyritys/jälleenmyyjä syystä tai toisesta lopettaa toimintansa
 • Toimittajille, jotka tarjoavat palveluita Thermialle henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti (lain vaatimalla tavalla)
 • Muille liikekumppaneille, jotka voivat lähettää tuote- ja palvelutarjouksia sekä muita viestejä sinulle (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asennusosoite), kuten, mutta ei tähän rajoittuen, vakuutusyhtiölle pidennetyn turvavakuutuksen tarjoamiseksi
 • Thermia-yhtiön myynnin tai varojen siirron yhteydessä
 • Oikeudellisista vaatimuksista johtuen, esimerkiksi viranomaistutkinta, kiista tai oikeudenkäynti
 • Kun vilpittömässä mielessä katsomme, että henkilötietojen luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiesi suojelemiseksi, esimerkiksi käyttöehtojemme mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi tai petosten tai muiden turvallisuusongelmien tunnistamiseksi, estämiseksi tai paljastamiseksi.
 • Tuotekehitystarkoituksiin voidaan jakaa ainoastaan tuotetietoja

 

Tietojen käsittely meidän lukuumme

Thermian sisällä pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niihin Thermian työntekijöihin ja jälleenmyyjiin, jotka tarvitsevat tietoja käsitelläkseen niitä meidän lukuumme tai toimittaakseen tuotteita tai palveluita. Henkilöt, joilla on pääsy henkilötietoihisi, ovat velvoitettuja pitämään henkilötietosi suojattuna ja luottamuksellisina sopimuksen mukaisesti. Pyrimme valitsemaan tietojenkäsittelyä sisältävistä palveluista sen vaihtoehdon, joka parhaalla mahdollisella tavalla suojaa henkilötietojesi eheyttä suhteessa kolmansiin osapuoliin.

 

Markkinointi

Emme jaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille niiden omia markkinointitarkoituksia varten, ellet ole antanut suostumustasi tähän.

Thermia voi kuitenkin antaa sinulle tietoa uusista tuotteista, palveluista, tarjouksista tai muista vastaavista markkinointitoimista, joista arvelemme sinun olevan kiinnostunut.

Lähetämme markkinointiviestejä sähköpostitse ainoastaan, jos asianomainen henkilö on antanut tähän etukäteisen suostumuksensa. Jos haluat lopettaa tietyn uutiskirjeen tilaamisen tai vastaavan viestinnän vastaanottamisen, noudata kunkin viestin sisältämiä ohjeita.

 

Muutokset

Thermia pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Viimeisimmän muutoksen päivämäärä ilmoitetaan tämän asiakirjan lopussa. Jos muutamme tätä tietosuojaselostetta ja tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, päivitämme uuden version tietosuojaselosteesta verkkosivuillemme osoitteessa thermia.fi/yksityisyydensuoja.

 

Päivitetty 24.5.2018